సొలీ సొరాబ్జీ ఇక ఎన్డీటీవీ అంబుడ్స్ మన్

మాజీ అటార్నీ జనరల్ సొలీ సొరాబ్జీని ఎన్డీటీవీ అంబుడ్స్ మన్ గా నియమితులయ్యారు.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>