బ్రేకింగ్ న్యూస్ కాదు B న్యూస్

బ్రేకింగ్ న్యూస్ చానల్ బీ న్యూస్ గా రాబోతో్ంది. మొదట స్టూడియో ఎన్ కొనుగోలు చేయాలని భావించినా.. ఆ ప్రయత్నాలు విరమించుకోని B న్యూస్ తీసుకువస్తోన్నారు.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>